Bingöl Üniversitesi Kürt Dili Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

846

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü (YDE)’ne 2019-2020 Öğretim yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alacaktır.

ŞARTLAR:

Başvuracak adayların “ALES SÖZEL” puanı en az 55 olmalıdır (YDE).

Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekmektedir. 

 SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi  24.06.2019 Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 16-17 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi  08.07.2019 Saat:17:00 Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 18 Temmuz 2019
Yabancı Dil Sınav Tarihi  10.07.2019 Saat:10:00 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı 19-23 Temmuz 2019
Doktora Bilim Sınav Tarihi  11.07.2019 Saat:10:00 Yedek Kontenjan İlanı Tarihi             24 Temmuz 2019
Sonuçların İlanı  12.07.2019 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 25-26 Temmuz 2019

 

BAŞVURU ADRESİ:

Lisansüstü başvuruları 24 Haziran – 08 Temmuz 2019 tarihleri arasında http://obs.bingol.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresi üzerinden Online olarak yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Dilekçe  (Yüksek Lisans “http://yde.bingol.edu.tr/dokumanlar/yuksek-lisans-dokumanlari/” veya Doktora “http://yde.bingol.edu.tr/dokumanlar/doktora-dokumanlari/” başvuru dilekçesi “Dokümanlar” bölümünden temin edilecektir)

Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).

Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).

Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.

ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).

7. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)

Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir). 

NOT:

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir. 

AÇIKLAMA:

 1.Başvurular sadece Online olarak yapılacaktır.

2.Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 3.Adaylar, başvurularının onaylanıp/onaylanmadığını sistemden takip etmek zorundadırlar. Başvurusu onaylanmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 4.Başvurusu “onaylanmış ve/veya değerlendirmeye alınmış” adaylardan Online başvuru belgesi yanında olmayanlar yabancı dil ve/veya temel alan kaynak dili/doktora bilim sınavlarına alınmayacaktır.

Kazanan öğrencilerin isim listelerin isim listesi http://yde.bingol.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar enstitü içerisinde sadece bir tezli yüksek lisans veya bir doktora programına başvuru yapabilirler (Tezsiz yüksek lisans hariç).

Dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır.

Dört yıllık Lisans Diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanı ve AGNO’sunun en az 80 olması gerekir. 

DEĞERLENDİRME

Tezsiz Yüksek Lisans için;

Lisans mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirme yapılır.

Tezli Yüksek Lisans için;

Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı puanı;

a- ALES puanının %50’si,

b- Lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı,

c- Yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamının ortalaması alınarak belirlenir.

d- Ancak bir anabilim veya bilim dalında Temel Alan Kaynak Dili’nin önemli sayıldığı hallerde, ilgili anabilim veya bilim dalı başkanlığının gerekli görmesi halinde, kontenjanların Enstitülere gönderildiği sırada bildirilmesi şartıyla öğrenci alımında kendi alanına özel Bilim Dalı Temel Alan Kaynak Dili, (Örneğin; Osmanlıca veya Arapça, ya da bazı alanlarda zorunlu olarak talep edilen bir yabancı dil gibi) sınavı yapılabilir. Bu durumda öğrencinin söz konusu sınava girmesi zorunludur. Böyle bir değerlendirme sonucu başarı değerlendirme notu; ALES notunun % 50’si, Lisans mezuniyet notunun %30’u, Temel Alan Kaynak Dili Sınav notunun % 10’u ve yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamının ortalaması alınarak belirlenir.

*Adayların yabancı dil sınavına girmeleri zorunlu değildir.

** Başarı sıralamasında en yüksek başarı puanından başlayarak en düşük başarı puanına doğru sıralama yapılır. Başarı puanı, 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

Doktora için;

a- Yüksek lisans diploması ile başvurularda; Adayların başarı puanı ilgili ALES puanının % 50’si, lisans ve yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 30’u, bilim sınavının % 10’u, yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak hesaplanır.

b- Lisans diploması ile başvurularda; ALES puanının % 50`si, lisans not ortalamasının % 30`u, bilim sınavının % 10’u ve yabancı dil sınav notunun %10’unun toplamı alınarak elde edilen başarı puanına göre ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler.

*Adaylar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Adayların bilim sınavına girmeleri zorunludur. Başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

 YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

 

PROGRAM  

T.C.

Uyruklu

 

ALAN

 

ALES

Puan

Türü

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

İÇİ DIŞI
Kürt Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 4 SÖZEL Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların Kürt Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmaları şarttır.
Kürt Dili ve Edebiyatı

 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı 4 SÖZEL Kürt Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Kürt Dili ve Edebiyatı veya Kürt Dili ve Kültürü alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları şarttır.
Zaza Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans 6 2 SÖZEL Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına alan içinden başvuracak adayların. Zaza Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmaları şarttır.

*Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına alan dışından başvuracak adayların lisans mezunu olmaları şarttır.

Ayrıca bu öğrenciler zorunlu bilimsel hazırlık göreceklerdir.

Zaza Dili ve Edebiyatı Doktora Programı 4 SÖZEL Zaza Dili ve Edebiyatı Doktora programına başvuracak adayların, Zaza Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları şarttır.

*Yabancı Uyruklu ve UNİP Kapsamında 2019/2020 yılı Güz Dönemi için öğrenci kontenjanımız bulunmamaktadır.

NOT: Adaylar enstitü içerisinde sadece bir tezli yüksek lisans veya bir doktora programına başvuru yapabilirler. Bir tezli yüksek lisans veya bir doktora programına başvuru yapan aday, aynı anda tezsiz yüksek lisans programlarına da başvuru yapabilir. Bunun tersi de geçerlidir. Doktora programı için bilim sınavına girmek zorunludur.

kaynak: Bingöl Üniversitesi